Privacy

Van toepassing vanaf 25 mei 2018, laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met Uw persoonsgegevens. BV Immo Van de walle, gevestigd te Zeedijk Albertstrand 506, 8300 Knokke-Heist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.
Contactgegevens voor privacy gerelateerde vragen:
Van de walle Nathalie
Zeedijk Albertstrand 506
8300 KNOKKE - HEIST
T 050/ 63 22 22
nathalie@immovandewalle.be
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
BV Immo Van de walle verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

- Identificatie-en contactgegevens (voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit);

- financiële gegevens zoals bankrekeningnummers;
- alle gegevens strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze opdrachten;
Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan BV IMMO VAN DE WALLE informatie m.b.t. uw persoonsgegevens verzamelen bij derde partijen. Zo worden gegevens verwerkt ter uitvoering van onze opdracht van syndicus of makelaar en raadplegen wij daarom ook soms derde partijen (overheid, gemeente, notarissen, collega makelaars, syndici, …) enkel voor gegevens met betrekking tot onze opdrachten. Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd. In deze gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens daar zonder deze gegevens de opdrachten niet kunnen worden uitgevoerd.
De vastgoedmakelaars verwerken de persoonsgegevens van de opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BV IMMO VAN DE WALLE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Daden van beheer (syndicus):

In naam van de vereniging van mede-eigenaars verwerkt voor het beheer van de gemene delen (waaronder de oproeping voor de algemene vergadering), alsook om dringende interventies van derden in het belang van VME, de mede-eigenaars en/of huurders mogelijk te maken. De grondslag voor deze verwerking is gebaseerd op de bepalingen inzake mede-eigendom in het Burgerlijk Wetboek (onder meer de artikelen 3.87 §2 en §3, 3.90, 8°, 11° en 16°, en 3.93 §1/1 §1 B.W.).

Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de mede eigenaars (door de goedkeuring van het reglement van interne orde en door het invullen en ondertekenen van de Infofiche eigendomsstatuut privatieven + aanduiden lasthebber conform BW art. 3.87) als van de huurders (door het goedkeuren van het huurcontract waarin verwezen wordt naar het reglement van interne orde).

- Daden van bemiddeling bij verkoop of verhuur:
Immo Van de Walle bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, georganiseerde bezoeken, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketing mails in de vorm van gepersonaliseerde matching mailings) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Een aanvullende grondslag voor deze verwerking is de toestemming van de eigenaars (door de goedkeuring en ondertekening van het een mandaat, verkoopsopdracht, verhuuropdracht, aankoopbelofte, informatie aanvraag, compromis).
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BV IMMO VAN DE WALLE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en antiwitwaswetgeving) en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van de vastgoedmakelaars loopt.
Voor de opdracht van syndicus worden de Persoonsgegevens bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en tot 10 jaar nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft.
4. Delen van persoonsgegevens met derden
BV IMMO VAN DE WALLE verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Immo Van de Walle bv groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Immo Van de Walle bv verbonden zijn of met enige andere partner van Immo Van de Walle bv;
Immo Van de Walle bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
De Persoonsgegevens worden meegedeeld aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars. De Persoonsgegevens worden tevens meegedeeld aan derden in geval dringende interventies nodig zijn in het belang van de VME, de mede-eigenaars en/of huurders.
5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (rechten van betrokkenen)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BV IMMO VAN DE WALLE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw bestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te verzenden naar het volgend e-mailadres: info@immovandewalle.be of een brief te richten aan Immo Van de Walle - Zeedijk-Albertstrand 506, 8300 Knokke-Heist.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. BV Immo Van de walle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De GBA vormt de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – beter gekend als de Privacy-commissie (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BV IMMO VAN DE WALLE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@immovandewalle.be