Privacy

PRIVACY BELEID VAN IMMO VAN DE WALLE BV

Datum laatste aanpassing: 26/03/2024
INHOUD
1. Jouw privacy is belangrijk 1
2. Jouw recht op privacy 2
3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken? 4
4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden? 6
5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens 9
JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.
We hebben het hier over jou als (toekomstige) klant van ons bedrijf, leverancier of een betrokkene bij een andere organisatie die met ons in contact staat.
1.1. VOORAF
We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen. We leggen je ook uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:
• onze diensten gebruikt
• onze prijslijsten ontvangt
• onze website consulteert
• ons bedrijf bezoekt
• jouw businesskaartje afgeeft
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website: https://immovandewalle.be.
We raden je aan om geregeld ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.
Wens je meer informatie over de privacywetgeving in België dan kan je terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
1.2 WIE VERWERKT JULLIE GEGEVENS? WIE ZIJN WE?
IMMO VAN DE WALLE is actief in België, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Zeedijk-Albertstrand 506, 8300 Knokke-Heist.
IMMO VAN DE WALLE is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
1.3. HOE KAN JE ONS BEREIKEN?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons bereiken op de volgende manieren:
• Het adres Zeedijk-Albertstrand 506, 8300 Knokke-Heist.
• Via mail op het e-mailadres nathalie@immovandewalle.be
1.4. DE LEIDENDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN IMMO VAN DE WALLE
Voor IMMO VAN DE WALLE is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit: Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - +32 2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be
JOUW RECHT OP PRIVACY
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.
2.1 JE MAG JOUW PERSOONSGEGEVENS INZIEN
Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.
2.2. JE KAN JE GEGEVENS LATEN VERBETEREN/VERVOLLEDIGEN
Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
2.3 RECHT OP HET WISSEN
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.
Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door IMMO VAN DE WALLE geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.
2.4. RECHT OP HET BEPERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of als je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.
2.5. RECHT OM BEZWAAR IN TE DIENEN
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
2.6. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS
Je kan ons contacteren om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.
2.7. RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in punt 1.4.
2.8. IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag via een brief op het adres Zeedijk-Albertstrand 506, 8300 Knokke-Heist of per e-mail op het e-mailadres nathalie@immovandewalle.be.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.
3. WAAROM WILLEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?
3.1. IMMO VAN DE WALLE MOET WETTELIJKE VERPLICHTINGEN NALEVEN
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:
• fiscaal recht
• handelsrecht
• wettelijke verplichtingen als syndicus
• verplichting om je identiteit te verifiëren. Dit kan door een duidelijke recente kopie van jouw identiteitskaart te vragen of via de e-ID.
• de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
• de GDPR bij de behandeling van een aanvraag voor de uitvoering van jouw rechten.
3.2. IMMO VAN DE WALLE MOET ZIJN CONTRACT MET JE KUNNEN UITVOEREN
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als je leverancier van IMMO VAN DE WALLE bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Bij jouw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij je altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.
3.3. IMMO VAN DE WALLE MOET ALS BEDRIJF KUNNEN FUNCTIONEREN OVER DIRECT MARKETING EN COMMUNICATIE.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van IMMO VAN DE WALLE. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Vanuit onze commerciële opvolging willen wij u als bestaande klant of actieve potentiële klant contacteren voor onze commerciële doeleinden en om u te informeren over ons aanbod (o.a. eigendommen, panden, gronden, …) en onze diensten. Dit gebeurt op basis van uw voorkeuren en teneinde u enkel het nieuws en commerciële aanbiedingen te bezorgen die u werkelijk interesseren of die beantwoorden aan uw profiel.
Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe diensten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk per e-mail, per post, per telefoon of via onze advertentieplatformen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.
3.4. IMMO VAN DE WALLE VRAAGT JOUW TOESTEMMING
Wanneer je voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze cookiebanner jouw toestemming voor het plaatsen van onze statistische, marketing- en social media cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je hier
Je kan jouw toestemming altijd intrekken. Onze contactgegevens vind je in puntje 1.3.
4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE VAN JOU EN VOOR WELKE DOELEINDEN?
4.1. VAN ONZE ZAKELIJKE RELATIES
Zakelijke relaties zijn onder andere onze klanten en leveranciers.
IMMO VAN DE WALLE verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam of vertegenwoordiger zijn voor ondernemingen en voor VME’s (Verenigingen van Mede-Eigenaars) waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens:
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
4.2. VAN DE PARTICULIEREN MET BETREKKING TOT ONZE SYNDICUS-FUNCTIE
De particulieren zijn de eigenaars van privatieven waarvoor IMMO VAN DE WALLE de syndicus-functie vervult. Om hen als eigenaar te identificeren, om mee te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer en financiële transacties.

4.3. VAN DE PARTICULIERE KOPERS EN HUURDERS

Particuliere kopers en huurders kopen of huren vastgoed. Om u als particuliere koper of huurder te identificeren, om mee te communiceren en om aan onze wettelijke verplichtingen te vodoen verwerken we volgende persoonsgegevens : naam, voornaam, adres, identiteitskaartnummer, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, burgerlijke staat, geboortedatum en plaats, rijksregisternummer, bankrekeningnummer, financiële informatie

4.3. VAN ONZE POTENTIËLE KLANTEN

Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze diensten. Wij zijn een specialist in de verkoop, het beheer en de verhuur van vastgoed en vakantiewoningen en actief als syndicus. De potentiële nieuwe klanten hebben dan ook hun interesse getoond in ons aanbod. Wij wensen hen dan ook op de hoogte te houden van deze diensten. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon/GSM nummer, e-mailadres.
Wij beschouwen ook de personen aan wie wij precieze en individuele informatie hebben bezorgd omtrent te verkopen onroerende goederen als potentiële klanten van wie wij de gegevens verwerken
4.4. VAN ONZE SOLLICITANTEN
Dit punt is van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens wanneer je solliciteert voor een functie bij IMMO VAN DE WALLE.
Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens die nodig zijn om jouw sollicitatie te beoordelen en met je te communiceren: jouw naam, persoonlijke contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer en e-mailadres), geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd en geslacht, uw cv en informatie over uw opleiding en uw professionele en andere ervaring.
4.5. COOKIES
IMMO VAN DE WALLE maakt op de website www.immovandewalle.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.
We gebruiken functionele, analytische, marketing- en social mediacookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee kan omgaan vind je terug in ons cookiebeleid.
4.6. PERSOONSGEGEVENS VIA DERDE PARTIJEN
We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld bij het opvragen of raadplegen van benodigde gegevens (in functie van onze opdracht als syndicus of makelaar) bij diverse instanties en databanken (overheid, gemeente, notarissen, collega makelaars, syndici, …), dit enkel voor gegevens met betrekking tot onze opdrachten. Die instanties zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken gegevens rechtmatig verzameld worden.
5. OVER HET DELEN EN BEWAREN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
5.1. MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen jouw gegevens alleen met personen die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen en als ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. IMMO VAN DE WALLE werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en organisatorisch vlak garanderen.
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.
5.2. INTERNATIONALE DATA TRANSFERS
Jouw persoonsgegevens worden ook buiten de Europese Unie (de Europese Economie Ruimte, ook EER genoemd) verwerkt. Het is een gegeven dat veel grote IT-leveranciers, infrastructuur leveranciers en technologiebedrijven niet gevestigd zijn in de Europese Unie. Je kan altijd deze lijst opvragen van de bedrijven die voor ons de gegevens buiten de EER verwerken. Wij zorgen voor afdoende contractuele garanties zodat je gegevens ook bij hen een passend beschermingsniveau kunnen genieten.
5.3. IMMO VAN DE WALLE GEEFT JOUW PERSOONSGEGEVENS NIET DOOR AAN DERDEN
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
5.4. WE BEWAREN JOUW GEGEVENS NIET ONEINDIG
IMMO VAN DE WALLE gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.
Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van prospecten bewaren we initieel 1 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de prospect en IMMO VAN DE WALLE dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 1 jaar in.
De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers bewaren we tot 10 jaar na het einde van de samenwerking.
Voor de opdracht van syndicus worden de persoonsgegevens bewaard gedurende de periode van mede-eigendom en/of huur, en tot 10 jaar nadat de mede-eigendom en/of huur een einde genomen heeft.

Van de sollicitanten bewaren we de persoonsgegevens enkel tot het einde van de selectieprocedure.